Wednesday, October 20, 2010

teknik teknik dalam pengajaran bahasa melayu

Pengenalan

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal dengan memberikan fokus kepada Hasil Pembelajaran yang perlu dikuasai murid. Hasil Pembelajaran ini berteraskan kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Bagi setiap kemahiran pelbagai teknik pengajaran telah diterapkan oleh guru semasa berlangsungnya sesi pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran Mendengar
Kemahiran mendengar merupakan keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.

Kemahiran Bertutur
Kemahiran bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai

Kemahiran Membaca
Kemahiran membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.

Kemahiran Menulis
Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.

Penguasaan kemahiran bahasa memerlukan kepelbagaian situasi dan konteks yang meliputi bentuk prosa, puisi dan grafik. Oleh yang demikian, sebagai seorang guru Bahasa Melayu yang berdedikasi dalam mendidik anak-anak muridnya mereka haruslah memiliki inisiatif untuk mengaplikasikan teknik-teknik pengajaran yang bersesuaian dan dapat merangsang minda serta menarik minat murid untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran untuk tempoh masa tertentu.

TEKNIK SOAL-MENYOAL DALAM BILIK DARJAH

Pendahuluan
Teknik menyoal memainkan peranan penting dalam mengembangkan daya intelek, rohani dan emosi serta menggalakkan daya pemikiran yang kreatif, inovatif, logik dan kritis. Oleh yang demikian, guru digalakkan supaya mempelbagaikan teknik menyoal agar pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan, menarik dan memberangsangkan murid untuk terus belajar.

Tujuan Menyoal
Penggunaan soalan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa boleh:
 1. membantu murid meningkatkan kefahaman isi-isi pengajaran dan pembelajaran;
 2. membimbing dn menggalakkan murid berinteraksi antara satu sama lain, dengan guru dan dengan bahan;
 3. memenuhi kehendak murid yang berlainan tahap pencapaian;
 4. membantu guru untuk meningkatkan daya pemikiran murid;
 5. membantu dan menggalakkan pemikiran secara meluas dan mendalam;
 6. menilai peringkat kefahaman murid; dan
 7. memberangsangkan murid untuk terus belajar.


Pemeringkatan Soalan Mengikut Toksonomi Bloom
Soalan-soalan yang dikemukakan bolehlah terdiri daripada pelbagai aras atau peringkat kesukarannya iaitu daripada soalan-soalan yang mudah hingga kepada yang sukar dan mencabar. Pemeringkatan soalan-soalan adalah seperti berikut:

Peringkat Soalan
Aras Pemikiran Murid
Contoh
Pengetahuan
Murid  perlu mengingat atau menghafal sesuatu yang telah dipelajari. Murid boleh mendapat butiran jawapan secara terus daripada petikan.
 • Siapakah nama pengarang novel ”Anak Bentayan?”
 • Apakah nasihat ibu Ahmad kepadanya sebelum dia pergi ke sekolah?
Pemahaman
Murid perlu memahami mkasud atau mkna sesuatu bahan yang diberikan
 • Terangkan apakah yang cuba disampaikan oleh pengarang tentang kasih sayang antara adik-beradik?
 • Bagaimanakah industri pelncongan membawa faedah kepada pengusaha-pengusaha kraftangan.
Penggunaan atau aplikasi
Murid boleh menggunakan pengetahuan yang telah ada untuk disesuaikan atau digunakan dengan situasiatau bahasa yang diberi
 • Karangkan sebuah cerita pendek yang ada kaitan dengan peribahasa yang telah dibincangkan tadi.
 • Berdasarkan cadangan-cadangan yang anda berikan, apakah langkah yang boleh diambil untuk menolong Aminah?

Analisis
Murid boleh memecahkan dan mencerakinkan sesuatu bahan kepada bahagian-bahagian kecil supaya dapat memahami keseluruhan bahan dengan lebih jelas.
 • Senaraikan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Ahmad dalam petikan ini.
 • Apakah cara-cara yang bolehkita lakukan untuk membantu Aminah untuk menyelesaikan masalahnya?

Sintesis atau rumusan
Murid boleh merumus atau membuat kesimpulan tentang bahan-bahan yang telah dicerakinkan supaya mendapat satu kesimpulan atau rumusan tertentu
 • Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh penyajak melalui sajak yang dibaca tadi?
 • Apakah perkara pokok yang dibicarakan dalam petikan ini?

Penilaian
Murid boleh membuat pertimbangan atau menilai sesuatu bahan.
 • Patutkah kanak-kanak diberikan kebebasan memilih bahan bacaan yang disukainya?
 • Pada pendapat anda adakah undang-undang sekolah anda terlalu ketat?

Jenis Soalan
Soalan-soalan yang dikemukakan boleh dibahagikan kepada dua jenis:

1. Jenis Bertumpu (Convergent)
Soalan jenis ini memerlukan jawapan betul atau salah iaitu lebih berbentuk objektif. Jawapan kepada soalan jenis ini boleh didapati daripada petikan atau bahan yang diberi. Murid tidak perlu berfikir dengan lebih mendalam. Dalam pemeringkatan soalan mengikut Taksonomi Bloo, peringkat pengetahuan, pemahaman dan penggunaan pada peringkat rendah termasuk dalam jenis ini.
2. Jenis Bercapah (Divergent)
Jawapan kepada soalan ini lebih bersifat terbuka atau bebas. Jenis soalan ini lebih menguji pemikiran murid supaya dapat menaakul, meneroka, menganalisis, mengkritik, dan menghayati sesuatu bahan. Jenis soalan ini juga memberi peluang kepada murid berinteraksi secara aktif dan melahirkan pemikiran yang lebih kreatif. Soalan-soalan yang termasuk dalam jenis bercapah adalah soalan di peringkat analisis, sintesis dan penilaian.

Teknik Menyoal
Sebelum mengemukakan soalan, gur hendaklah merancang, membentuk, dan memilih soalan yang sesuai. Guru perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara yang berikut:1. Bila Menyoal?
Bilakah soalan dikemukakan? Adakah pada awal pelajaran sebagai pengenalan untuk menimbulkan minat dan kesediaan murid bagi menghadapi pembelajaran, atau pada pertengahan pelajaran sebagai rangsangan untuk menguji pemahaman murid?
Soalan boleh dikemukakan pada awal, pertengahan atau akhir pelajaran mengikut keperluan dan keadaan:
Contoh:
(a)    pernahkah anda melihat permainan tradisional? (Awal)
(b)   bolehkah anda merumuskan kembali apa yang telah kita bincangkan tentang sejarah wau di Malaysia? (Pertengahan)
(c)    pada pendapat anda perlukah permainan tradisional diperkenalkan kepada generasi akan datang? (Akhir/ Pengukuhan)

2. Untuk Siapa?
Adakah satu-satu soalan yang dikemukakan sesuai untuk semua murid? Sekiranya terdapat kepelbagaian tahap murid, wajarkah guru mengemukakan soalan yg sama kepada semua? Sudah tentu tidak wajar. Soalan itu mungkin terlalu sukar bagi mereka yang lemah atau terlalu mudah bagi mereka yang pintar. Oleh yng demikian, guru perlu mempelbagaikan soalan. Soalan yang dikemukakan hendaklah dalam pelbagai bentuk, jenis dan peringkat.

Contoh:
(a)    Apakah pengajaran yang boleh didapati darpada petikan ini?
(Pintar)
(b)   Apakah idea-idea penting yang terdapat pada setiap perenggan dalam petikan ini?
(Sederhana)
      (c)  Siapakah kawan-kawan Salleh yang pergi ke Melaka bersama-samanya?
            (Lemah)3. Untuk Apa?
Bolehkah soalan membantu pembelajaran murid? Soalan boleh membantu murid untuk memahami konsep, fakta, urutan peristiwa dan menggalakkan murid terus belajar dan berfikir.

4. Kesediaan Pelajar?
Bolehkah murid menjawab soalan pada bila-bila masa? Perlukah diambil kira persekitaran pembelajaran? Sebelum mengemukakan soalan, guru hendaklah memastikan bahawa murid telah bersedia dari segi pengetahuan dan keadaan emosi murid itu stabil untuk belajar dan menjawab soalan. Selain itu guru hendaklah mengambil kira keadaan persekitaran yang membolehkan pelajar mendengar, berfikir dan memberi jawapan; seperti keadaan disiplin murid, dan suasana yang tenang dan selesa.

5. Kejelasan Soalan
Mengapa lain yang disoal, lain yang dijawab? Soalan-soalan yang hendak dikemukakan oleh guru mestilah jelas, mudah difahami dan tidak menimbulkan kekeliruan kepada murid.

6. Pemilihan Soalan
Adakah semua soalan sesuai untuk semua murid? Bagaimanakah pemilihan soalan dilakukan? Pemilihan soalan haruslah terancang supaya sesuai dengan objektif pengajaran. Soalan yang dikemukakan juga hendaklah mengikut urutan perkembangan logis iaitu daripada yang mudah kepada yang sukar, serta sesuai dengan tahap pencapaian berbahasa dan pemikiran murid.

7. Taburan/Sebaran Soalan
Siapa yang menjawab? Adakah soalan yang dikemukakan dalam kelas dijawab secara berkumpulan atau individu? Soalan harus dikemukakan kepada seluruh kelas. Pemilihan murid untuk menjawab soalan hendaklah secara menyeluruh iaitu tidak tertumpu kepada murid tertentu atau kumpulan tertentu sahaja. Soalan tidak dikemukakan kepada murid barisan depan dan murid tertentu sahaja.
8. Bila Menjawab?
Bolehkah murid menjawab dengan serta-merta? Bolehkah guru meminta jawapan dengan serta-merta? Guru haruslah memberi masa kepada pelajar untuk berfikir bagi menjawab soalan.

Reaksi Terhadap Jawapan Murid
Semua jawapan yang diberi oleh murid hendaklah mendapat pertimbangan yang sewajarnya. Sekiranya jawapan yang diberikan itu betul dan tepat, guru haruslah memberi ganjaran serta-merta seperti pujian. Dalam keadaan ini, guru boleh memberikan mana-mana reaksi di bawah ini mengikut kesesuaian:

 1. Menerima jawapan dan beralih kepada soalan lain.
 2. Menerima jawapan dan meminta pelajar lain mengulangnya sebagai pengukuhan.
 3. Meminta murid lain memberi komen kepada jawapan tersebut dan kemudiaan guru menerimanya atau memberi komen.

Sekiranya jawapan itu sepima. Bagi jawapan yang separuh betul atau salah, guru hendaklah berusaha membantu murid mendapatkan jawapan yang boleh diterima. Bagi jawapan yang salah atau kurang tepat, antara reaksi yang boleh diberikan oleh guru ialah:

 1. Guru memikirkan semula soalan yang dikemukakan. Sekiranya soalan mengelirukan, guru hendaklah membaikinya.
 2. Sekiranya jawapan yang salah bukan kerana kelemahan soalan, alihkan soalan kepada murid lain.
 3. Beri petunjuk (clue) sebagai panduan untuk murid menjawab.

Jangan terus menyalahkan jawapan yang tidak betul atau tidak tepat. Guru harus terus memandu dan membimbing dengan soalan-soalan yang lain.Bentuk Soalan
Soalan terdiri daripada tiga bentuk utama iaitu objektif, separa objektif/ soalan pendek dan subjektif/ esei.

 1. Bentuk Objektif
  • Betul-Salah
Soalan jenis ini memerlukan murid menandakan sama ada sesuatu pernyataan yang diberi itu betul atau salah.
  • Mengisi Tempat Kosong
Soalan jenis ini memerlukn murid memikirkan satu perkataan atau bahagian kata yang sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat.
  • Memadankan Perkataan
Soalan memadankan perkataan bertujuan untuk menguji pemahaman murid tentang makna perkataan atau sesuatu konsep. Murid diberi dua senarai perkataan untuk dipadankan.
  • Soalan Aneka Pilihan
Soalan aneka pilihan memerlukan murid memilih satu jawapan daripada beberapa pilihan jawapan berdasarkan kepada soalan pokok.
  • Bentuk Kloz
Soalan kloz juga memerlukan murid mengisi tempat-tempat kosong. Guru memilih satu petikan prosa yang mengandungi antaran 150-250 patah perkataan. Ayat pertama petikan tersebut dikekalkan. Mulai ayat kedua, setiap perkataan kelima atau ketujuh dalam petikan tersebut digugurkan. Jumlah tempat kosong yang dicadangkan untuk satu petikan adalah antara 30-50. murid dikehendaki mengisikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

2. Bentuk Separa Objektif/Soalan Pendek
Soalan separa objektif atau soalan pendek memerlukan pelajar memberi jawapan ringkas yang berbentuk perkataan, ayat atau frasa pendek. Soalan-soalan ini mestilah mempunyai hanya satu jawapan yang betul.

3. Bentuk Subjektif atau Esei
Soalan esei memerlukan jawapan panjang yang menghendaki murid memberi fakta, ulasan, kritikan dan mengaitkannya secara menyeluruh dan teratur.

Penutup
Soal-menyoal merupakan salah satu aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) bahasa yang dapat membimbing murid ke arah pemikiran yang lebih luas. Soalan yang mencabar akan membantu murid menajamkan lagi pemikiran dan juga membantu murid mencari maklumat melalui perbincangan dan pembacaan yang luas. Oleh itu, guru seharusnya memberikan perhatian yang serius kepada aspek soal-menyoal dan memanfaatkan penggunaannya untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan.

STRATEGI PEMBELAJARAN MELALUI PENGALAMAN

Pendahuluan

Strategi pembelajaran melalui pengalaman merupakan satu strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan kaedah ’learning by doing’. Ini bermaksud, pembelajaran akan terhasil dengan cara murid sendiri melakukan sesuatu. Sebagai contoh, untuk menjadi seorang pembahas yang baik, murid perlu melibatkan diri secara aktif  dalam aktiviti perbahasan, inilah satu cara belajar yang berkesan dan pembelajaran yang terhasil daripadanya dapat dikekalkan.

            Pengalaman ialah sesuatu yang dilalui, dirasai, ditempuhi atau ditanggung oleh seseorang. Melalui pengalaman, dapat diperkenalkan kemahiran dan pengetahuan yang baru. Ada kalanya, pengalaman juga akan mengukuh dan mengemaskinikan kemahiran dan pengetahuan yang telah sedia ada dalam diri seorang murid. Pengalaman juga amat penting untuk meluas dan menambahkan ilmu seseorang. Oleh itu, ketiga-tiga aspek yang telah dinyatakan ini, menjadi unsur yang amat penting dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman.
            Kelas yang berteraskan strategi pembelajaran melalui pengalaman akan mendedahkan kepada murid-murid pelbagai peristiwa yang membolehkan mereka mendapatkan pengalaman. Oleh itu, pelajar harus dilibatkan secara aktif dalam usaha menerapkan pengetahuan dan kemahiran baru, meneguhkan pengetahuan sedia ada, ataupun meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang diharapkan.

            Situasi dalam sebuah bilik darjah yang melaksanakan strategi pembelajaran melalui pengalaman dikira bersifat demokratik. Dalam strategi ini, murid-murid diberi peluang dan alternatif untuk memainkan peranan, memberi pendapat dan bertindak berdasarkan interpretasi dan minat mereka sendiri. Peraturan tidaklah seketat yang biasanya diberi oleh guru.

            Strategi pembelajaran melalui pengalaman merupakan satu jawapan kepada kebimbangan tentang mutu pembelajaran sekarang, iaitu yang berkait dengan masalah kebekuan pemikiran murid. Dalam strategi ini, pemikiran murid sendiri dicabar dengan perkara-perkara baru dan menarik. Oleh itu, murid akan sentiasa terlibat secara aktif dan ini akan menambahkan peluang bagi mereka menonjolkan daya kreatif yang tersembunyi dalam diri.

            Sekiranya guru juga kreatif dalam menyediakan pelbagai pengalaman kepada murid, strategi pembelajaran melalui pengalaman ini bukan sahaja akan mempelbagaikan strategi pengajaran mereka, malah akan menyokong keperluan murid dalam kemahiran hidup dan kemahiran manipulatif.

Rasional

Strategi pembelajaran melalui pengalaman tidak terbatas untuk satu-satu mata pelajaran sahaja. Strategi ini sesuai digunakan dalam semua bidang dan mata pelajaran. Jika digunakan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, murid akan dapat mengalami pengalaman dan menimba pengetahuan serta kemahiran. Ini membolehkan penyerapan berlaku. Di samping itu, murid juga akan dapat mengalami dan menghayati pengalaman tersebut dalam pelbagai kemahiran bahasa. Ini bermakna penggabungjalinan telah berlaku tanpa disedari oleh murid.

            Satu aspek pembelajaran melalui pengalaman, ialah proses pengumpulan dan perkongsian pengalaman antara murid dengan murid dan murid dengan guru. Pengalaman yang dikumpulkan bukan sahaja dikumpul pada masa itu, tapi juga merupakan pengalaman masa lampau. Pengalaman-pengalaman ini akan diperkaya dan dikukuhkan lagi apabila tiba proses perbincangan dalam kelas.

            Strategi pembelajaran melalui pengalaman tidak menghadkan jenis dan bentuk pengalaman yang perlu dilalui oleh murid-murid. Mereka harus diberi pengalaman yang membolehkan mereka menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan dalam diri mereka bagi mencapai matlamat kemahiran berbahasa yang diharapkan.

 Objektif

Strategi pembelajaran melaluipengalaman adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif yang berikut:
(1)   Untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid-murid mengikut keperluan mereka. Oleh itu, guru haruslah memikirkan bahan yang berguna dan diperlukan dalam kehidupan sebenar para murid. Misalnya, memberi pengalaman kepada murid merancang dan menguruskan suatu majlis seperti majlis perhimpunan, kempen Anti Merokok, kempen Cintailah Bahasa Kita dan sebagainya.
(2)   Meningkatkan kemahiran berfikir secara lateral (bercapah) dalam kalangan murid. Ini boleh dicapai melaui soalan-soalan yang dikemukakan dan juga tugas-tugas khas yang lain yang ditentukan untuk dilakukan oleh murid-murid. Misalnya, tugasan mengumpul dan mengenalpasti maklumat penting dan maklumat tambahan, membuat pengamatan, perbandingan, membuat analogi, mengklasifikasi, membuat andaian, menaakul, merumus, membuat keputusan dan juga memberi pendapat tentang perkara-perkara biasa dalam perspektif yang berbeza daripada kebiasaan.
(3)   Menggunakan fakta-fakta dan prinsip-prinsip yang telah dipelajari dalam sesuatu situasi pengalaman yang disediakan.
(4)   Melatih murid-murid menggunakan pengetahuan dan kemahiran tentang prinsip-prinsip yang telah diperoleh dalam pelbagai situasi.
(5)   Murid-murid dapat menyepadukan segala pengetahuan dan kemahiran yang ada dengan kemahiran berbahasa dalam keadaan yang menyeronokkan.
(6)   Menimbulkan persekitaran pembelajaran yang mencabar, tidak terancam dan lebih selesa bagi murid-murid.

Pelaksanaan
Strategi pembelajaran melalui pengalaman memerlukan satu perancangan yang teliti, persediaan guru, pelajar serta bahan, prosedur pengajaran dan pembelajaran yang teratur, dan tindakan susulan yang sesuai.

1. Perancangan
Dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman, perkara penting pada peringkat awal ialah perancangan yang teliti. Ini perlu dilakukan untuk menentukan pengalaman yang diberi itu sesuai dan menarik.

Pengalaman yang diberi boleh terdiri daripada tiga jenis pengalaman, iaitu:
(a) Pengalaman Sedia Ada
Guru haruslah mengenalpasti pengalaman sedia ada murid-murid dan meminta mereka mengingatinya semula.
(b) Pengalaman Baru
Pengalaman baru ini boleh diberikan kepada murid-murid mengikut jangka masa yang sesuai, contohnya dalam masa sehari, seminggu atau sebulan lebih awal. Apa yang perlu ditegaskan di sini ialah pengalaman tersebut perlu di rancang bersesuaian dengn objekif pengajaran dan pembelajaran yang telah ditentukan.
(c) Pengalaman Sedia Ada Sebagai Teras Pengalaman Baru
Pengalaman yang telah sedia ada pada diri murid akan menjadi asas untuk digunakan dalam situasi dan perspektif yang baru. Di sini, murid-murid akan dapat memanfaatkan pengalamn dan pengetahuan sedia ada mereka untuk memahami pengalaman yang baru.

2. Persediaan
Tiga faktor utama dalam proses pembelajaran melalui pengalaman ialah persediaan guru, persediaan murid dan persediaan bahan. Ketiga-tiga faktor ini perlu di pertimbangkan sebelum strategi ini dijalankan bagi menentukan pembelajaran akan belaku dengan berkesan.
(a)   Persediaan Guru
dalam usaha melaksanakan strategi ini supaya lebih licin, guru harus bersedia untuk menggunakan kemahiran-kemahiran pengurusan, pengelolaan bilik darjah, menjadi pemudah cara dan mengetahui prosedur bagi menjalankan strategi ini.

Persediaan awal adalah amat penting. Langkah-langkah awal tesebut adalah seperti berikut:
(i)                  Menentukan objektif dan pemilihan pengalaman sebagai isi pelajaran permulaan, sebagai pengukuhan ataupun sebagai satu tindakan susulan.
(ii)                Menentukan corak dan cara murid mendapatkan pengalaman, sama ada secara individu, berpasangan atau berkumpulan. Tempoh masa bagi mendapatkan pengalaman juga harus ditentukan, sama ada dalam masa sehari atau dalam tempoh masa yang lebih panjang.
(iii)               Menentukan tempat dan masa bagi murid mendapatkan pengalaman dan menentukan juga jenis tugasan yang akan diberi kepada murid. Murid boleh ditugaskan memerhati, mencatat, menyediakan soalan-soalan dan sebagainya.
(iv)              Menentukan tindakan susulan, guru harislah dapat merancang bagaimana dapatan-dapatan yang diperolehi oleh murid daripada pengalaman mereka dapat dimanfaatkan dalam cara-cara tertentu pada peringkat akhir dalam pelajaran. Contohnya, guru merancang supaya murid menghasilkan sebuah sajak hasil daripada pemerhatian mereka tentang kehidupan di sebuah kawasan setinggan.

(b) Persediaan Murid
Murid libat secara aktif terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, mereka haruslah bersedia dalam hal yang berikut:
(i)                  Penguasaan kemahiran-kemahiran kognitif seperi menganalisa, mensintesis dan menilai, dan membuat keputusan dalam proses pembelajaran kematangan mental murid. Situasi pengalaman yang sesuai dengan tahap pemikiran mereka, akan menjadi satu motivasi kepada mereka untuk melibatkan diri secara aktif dalam keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman yang dilalui seharusnya dimanfaatkan pada tahap kemahiran kognitif yang tinggi seperti yang dinyatakan di atas.
(ii)                Murid haruslah mempunyai sikap sentiasa ingin mencuba dan melibatkan diri dalam keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini berkait rapat dengan minat mereka maka proses pembelajaran akan lebih mudah berlaku. Mempunyai keyakinan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti, sama ada secara individu, berpasangan, mahupun dalam kumpulan. Sekiranya murid belum begitu yakin kepada diri sendiri dan berasa malu serta ragu-ragu, maka tugasan dan pengalaman yang dirancangkan bolehlah dilaksanakan secara berpasangan atau kumpulan, walaupun ini sepatutnya dilakukan.

(c) Persediaan Bahan
(i) Dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman, bahan pelajaran adalah berasaskan situasi yang dipilih. Situasi tersebut akan menyediakan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang diperlukan oleh murid.
(ii) Bahan-bahan pelajaran adalah dalam bentuk ingatan dan catatan para pelajar. Inilah yang menjadi asa  perbincangan dan kerja latihan. Seperti juga bahan-bahan pelajaran adalah dalam bentuk ingatan dan catatan murid-murid. Inilah yang menjadi asas perbincangan dan kerja latihan. Seperti juga bahan-bahan lain, pengalaman yang dipilih untuk pelajar hendaklah sesuai dengan minat dan perkembangan tahap kognitifnya. Contohnya, bagi membina kemahiran menaakul dengan menggunakan bahasa yang tepat, jelas dan padat, murid lelaki dibawa berbincang tentang strategi dalam permainan bola sepak dan murid perempuan pila dalam permainan bola jaring, berasaskan pengalaman mereka sendiri semasa bermain atau semasa mereka menyaksikan pertandingan permainan tersebut.
            Guru haruslah ingat, bahawa pengalaman yang nampak seperti biasa dan membosankan boleh jadi menarik dan bermanfaat jika dilihat dengan pandangan baru dan dengan soalan-soalan yang mencabar.

3. Prosedur Pengajaran Dan Pembelajaran
Dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman, sebahagian besar proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di luar bilik darjah, iaitu apabila murid sendiri mengalami peristiwa yang disarankan. Oleh itu, perancangan awal hendaklah memastikan pengalaman yang diberi sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan. Pada kebiasaannya proses pembelajaran bermula pada peringkat pengumpulan maklumat daripada pengalaman yang dialami. Apabila murid memberi laporan yang didapati nya, laporan tersebut boleh digunakan sebagai asas latihan. Pengalaman akan diperoleh secara sedikit-sedikit dan murid digalakkan membuat catatan. Tugas guru juga adalah untuk membantu murid menyusun pengetahuan dalam satu keseluruhan yang dapat difahami. Guru juga seharusnya membantu murid memahami dan menyepadukan pengetahuan dan kemahiran sebagai sesuatu yang bermakna. Sekiranya ini tidak dilakukan, pengetahuan dan kemahiran akan terus berasingan dan tidak bermakna kepada murid.

Tindakan Susulan
Tindakan susulan yang dibuat adalah bergantung kepada sama ada pelajaran yang diadakan itu, diberi sebagai pengetahuan baru, sebagai pengukuhan ataupun sebagai satu tindakan susulan.
            Jika tindakan susulan merupakan satu usaha menyampaikan pengetahuan baru, maka ia akan menjadi landasan bagi pelajaran seterusnya. Hasilnya, semua murid akan mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang sama. Ini akan memudahkan guru bagi memulakan satu-satu pelajaran baru pada waktu yang lain.
            Tindakan susulan juga boleh wujud sebagai satu pemgukuhan kepada kemahiran dan pengetahuan serta sikap yang telah diperoleh oleh murid. Ini akan melibatkan murid secara aktif menggunakan fakta dan prinsip yang telah dipeljarai sebelumnya.
            Sebagai satu tindakan susulan, pengalaman yang dialami itu akan memasukkan kefahaman yang lebih mendalam dan meluas boleh ditunjukkan oleh murid dalam aktiviti-aktiviti bahasa seperti penulisan, drama, sajak dan sebagainya.

TEKNIK PROJEK
Pelbagai teknik dalam pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru, antaranya ialah teknik projek. Teknik projek ialah suatu projek yang dijalankan oleh murid-murid di dalam atau di luar bilik darjah. Teknik ini dapat membantu murid iaitu murid-murid lebih kreatif dan dapat memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Lazimnya teknik projek ini dilakukan setelah murid dapat menguasai kemahiran yang telah diajar. Selain itu, pengajaran melalui teknik ini murid-murid dapat memperkembangkan daya kreatif mereka disamping mengayakan pengetahuan mereka dalam sesuatu pengajaran. (Ahmad Ramli Zakaria dan Osni Anuar Othman ( 1992).
Menurut Ahmad Ramli Zakaria dan Osni Anuar Othman ( 1992) aktiviti projek meliputi projek yang dimuridi di bilik darjah. Antara jenis-jenis projek yang boleh dilakukan ialah mengadakan lawatan ke kilang, muzium, ladang atau tempat bersejarah, mengadakan aktiviti lakonan daripada bahan bacaan atau bahan-bahan lain, mengumpul setem, keratan akhbar, gambar, jenis-jenis daun, serangga, atau bunga, melabel alat dalam bilik darjah dengan menggunakan tulisan seni, mengumpul dan memelihara ikan dalam akuarium, membuat carta iklim dengan merujuk kepada rekod-rekod daripada alat mengukur iklim.

Selain itu juga, mengadakan aktiviti sosial seperti menghias bilik darjah, bergotong royong, membersih kawasan, membina taman haiwan, taman botani atau taman bunga dalam kawasan sekolah, mengkaji jenis tumbuh-tumbuhan dan serangga di luar bilik darjah, membuat kaji selidik terhadap tempat-tempat atau bangunan bersejarah, membuat kerja tangan seperti mengecap dengan ubi kentang, membuat sangkar, anyaman, topeng dan melukis, membuat model seperti kota melaka atau kapal korek yang boleh menjadi panduan kepada guru. Walau bagaimanapun, guru digalakkan membuat rujukan untuk membolehkan mereka membentuk berbagai-bagai jenis projek lain yang dianggap sesuai. Mengadakan aktiviti bercerita yang melibatkan pembelajaran bercerita dalam berbagai-bagai bentuk.
Menurut Ahmad Ramli Zakaria dan Osni Anuar Othman ( 1992) teknik projek ini perlu mengikut panduan bagi menjalankan aktiviti projek. Guru perlu mengetahui dan dapat merancang aktiviti projek dengan teliti. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah:
a)      pilih satu tajuk yang sesuai dalam satu sukatan pengajaran murid.
b)      Tentukan objektif projek.
c)      Pastikan projek dibuat setelah pengetahuan tentang topik itu diketahui oleh murid.
d)      Projek yang hendak dijalankan hendaklah merangkumi aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.
e)      Pastikan sesuatu projek itu benar-benar memberi faedah kepada murid-murid.
f)        Aktiviti projek hendaklah mencukupi dan berbagai-bagai jenis supaya ia lebih
      mencabar kemahiran, pengetahuan dan kreativiti murid.
g)      tentukan sama ada projek ini untuk jangka pendek, jangka panjang ataupun berterusan.
h)      Murid-murid perlu dibantu memilih projek yang berfaedah iaitu dari segi matlamat mata muridan tertentu.
i)        Ahli yang terlibat dalam projek hendaklah ditentukan dan seorang ketua perlu dilantik.
j)        Guru perlu mendedahkan beberapa kemahiran dalam menjalankan kerja projek.
k)      Tentukan jenis kerja yang perlu dibimbing oleh guru dan yang dipimpin oleh ketua pasukan.
l)        Ketua pasukan hendaklah menyelaraskan prestasi projek.
m)    Pastikan murid-murid memahami segala arahan atau panduan yang diberi oleh guru.
n)      Penilaian hendaklah dibuat selaras dengan arahan atau panduan yang telah ditentukan.
o)      Tentukan cara untuk menyimpan, mengguna dan mempamerkan hasil-hasil kerja murid sebagai alat bantu mengajar.

Menurut Ahmad Ramli Zakaria dan Osni Anuar Othman ( 1992) terdapat cara bagi menjalankan projek iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum menjalankan projek, guru perlu perkenalkan tajuk projek kepada murid. Seterusnya menentukan bagaimana projek ini akan dijalankan sama ada diambil daripada satu mata muridan atau gabungan beberapa mata muridan. Menentukan sama ada projek ini hendak dijalankan secara individu, kumpulan atau kelas. Pastikan sama ada projek ini untuk jangka pendek atau berterusan. Guru hendaklah memberi arahan atau penerangan dengan jelas. Garis panduan yang mengandungi senarai tugas dan prosedur kerja individu / ketua hendaklah disediakan. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah kewangan dan keselamatan hendaklah disediakan. Kemudian pastikan murid-murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang tajuk projek berkenaan.
Semasa projek dijalankan, murid-murid hendaklah diberi binbingan dari semasa ke semasa dengan menentukan nama projek yang boleh dipamerkan. Seterusnya  meminta murid atau kumpulan memberi laporan dan membuat rumusan berdasarkan catatan mereka. Guru hendaklah membuat rumusan secara keseluruhan tentang pembelajaran yang dijalanakan. Selepas projek dijalankan guru perlu bersama murid-murid untuk menilai projek yang telah siap dengan meneliti kompenan yang dibuat dengan tepat dan sesuai. Kemudian guru menyediakan aktiviti tambahan atau susulan kepada murid dan Semua kerja-kerja pembaikan serta cara-cara mempertingkatkan mutu projek dijalankan.
Menurut Ahmad Ramli Zakaria dan Osni Anuar Othman ( 1992) Antara contoh aktiviti projek yang boleh dilakukan ialah lawatan, muzium mini, viverium, buku tampal, mengumpul setem, diorama, koleksi objek dan spesimen, peta lokasi / dimensi dan peta timbul, pencambahan biji benih, terrarium, akuarium, herbarium dan sebagainya.

TEKNIK DRAMA 
Teknik drama dapat membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan meningkatkan kemahiran bertutur, kemahiran mendengar, kemahiran membaca dan kemahiran menulis murid. Hal ini kerana, murid menggunakan kemahiran membaca seperti membaca dialog ,  kemahiran mendengar iaitu murid perlu mendengar apa yang di ucapkan oleh rakan mereka dalam menjalankan aktiviti drama dan kemahiran menulis iaitu dalam aktiviti drama murid perlu membina perkataan dan juga ayat dengan menggunakan idea mereka dalam menjalankan aktiviti drama. Teknik drama juga banyak menggunakan kemahiran bertutur murid iaitu murid banyak bertutur dalam mengeluarkan idea mereka sepanjang menjalankan aktiviti drama.
Drama merupakan lakaran peristiwa yang disedut daripada alam fantasi dan imaginasi. Peristiwa itu boleh juga di ambil daripada situasi yang terdapat dalam masyarakat, isu sosial atau petikan daripada unsur-unsur muridan di sekolah. Aktiviti drama dalam bilik darjah tidak memerlukan pentas dan peralatan yang lengkap tetapi pelakon harus menggunakan bahasa yang betul, tersusun dan indah. Penglibatan murid dalam aktiviti drama di bilik darjah adalah secara langsung sama ada sebagai pelakon atau penonton. Melalui aktiviti ini murid boleh mengalami dan mengumpul pengalaman untuk membantu membentuk peribadi yang seimbang dan harmonis.
            Selain itu, antara objektif yang dapat dicapai melalui teknik drama ini ialah membina kepekaan melalui aktiviti mendengar, memahami dan menghayati dalam semua keadaan, dapat meningkatkan kemahiran bertutur dan berdialog dengan bahasa yang baik, indah dan bertatasusila. Meningkatkan daya pemikiran murid supaya murid kreatif dan inovatif, meningkatkan disiplin dan keyakinan diri murid melalui arahan dan panduan yag ditetapkan. Seterusnya menyuburkan daya penghayatan terhadap kehidupan dan alam sekiling serta mencungkil dan mengembangkan bakat dan kebolehan semula jadi murid dalam bidang lakonan.
Aktiviti menggunakan teknik drama ini dapat membantu murid dari segi rangsangan iaitu aktiviti ini dijalankan untuk menarik minat dan tumpuan murid terhadap muridan dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Contohnya, seorang murid boleh menggunakan teknik mimos untuk mencetuskan perbincangan. Dari segi pengajaran, drama boleh menjadi aktiviti fokus dalam sesuatu pengajaran. Ini boleh dilaksanakan melalui pemilihan bahan sama ada bahan sastera seperti sejarah, sains, agama, seni dan budaya. Selain itu sebagai pengukuhan dan pengayaan iaitu drama dalam pengajaran bahasa dapat dijadikan sebagai aktiviti pengukuhan terhadap pembelajaran yang telah berlaku. Contohnya setelah mengajar makna perumpamaan, murid diminta melakonkan satu peristiwa untuk menerangkan maksud perumpamaan itu.
Tambahan pula, dapat membantu dari segi pemulihan iaitu teknik drama merupakan salah satu teknik belajar yang mengalakkan penglibatan murid secara aktif. Oleh itu teknik ini sesuai digunakan sebagai aktiviti pemulihan. Guru juga dapat membuat penilaian iaitu aktiviti drama boleh digunakan sebagai suatu cara penilaian formatif dalam pengajaran bahasa. Contohnya, pembacaan skrip yang menunjukkan intonasi dan sebutan yang betul.
Aktiviti drama yang boleh dilakukan ialah ;
1-     Main peranan
      Murid malakonkan watak yang dipilih berdasarkan cerita atau situasi sebagai contoh cerita Tuan puteri yang biduman dan raja yang adil dan bijaksana serta situasi di pasar atau di kedai makan.
2-     Simulasi
Simulasi merupakan aktiviti yang dipindahkan daripada alam nyata di luar bilik darjah ke dalam bilik darjah. Dalam aktiviti ini keadaan sebenar diwujudkan dalam bilik darjah melalui perubahan persekitaran serta lakonan. Situasi yang dilakonkan adalah berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan pembacaan yang dilakukan oleh murid sebagai contoh memandu kapal terbang dan menerima rawatan di wad kecemasan.
3-     Dialog
Murid akan membaca dan membina strip dialog mengikut peranan yang ditetapakn dengan bahasa, intonasi , nada, gaya dan aksi yang sesuai.
4-     Teater membaca
Guru memilih skrip drama yang baik seperti sang kancil dan buaya. murid akan membaca dengan lancar serta menggunakan sebutan, nada intonasi dan gaya yang betul berdasarkan cerita serta melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan suasana cerita.
5-     Boneka
         Guru boleh menggunakan berbagai jenis boneka yang melambangkan watak-watak tertentu. murid memainkan peranan dan menimbulkan situasi yang sesuai dengan jalan cerita. Penggunaan boneka adalah melalui pergerakannya serentak dengan lafaz, iringan skrip dan iringan bunyi-bunyian.
6-     Improvisasi
            Merupakan lakonan secara spontan yang mengisahkan kejadian, peristiwa atau situasi sebenar dalm kehidupan seharian. Aktiviti ini dijalankan dalm kumpulan kecil iaitu antara 2 hingga lima orang sahaja. murid diberi masa yang pendek iaitu antara 10 hingga 15 minit, untuk berfikir dan menyusun dialog untuk dilahirkan secara spontan.

7-     Pantomin
Satu bentuk lakonan yang skripnya tidak dilafazkan oleh pelakon tetapi di baca oleh murid lain serentak dengan aksi pelakon. Oleh itu pelakon dan pembaca skrip mestilah menghayati skrip tersebut sebelum dilakukan. Lakonan jenis ini dapat memberi peluang kepada murid berlakon dengan penuh yakin tanpa memikirkan masalah menghafal dialog.
8-     Mimos
Mimos ialah lakonan yang mengutamakan gerak laku seluruh anggota dan ekspresi muka bagi menyampaikan idea, cerita, perasaan dan emosi pelakon tanpa dialog. murid yang menjadi penonton perlu memberi sepenuh perhatian kerana di akhir aktiviti penonton akan mambuat laporan tentang apa yang dilihatnya dengan menggunakan percatan yang tepat, ayat yang betul dan idea yang tersusun.

TEKNIK BERCERITA
Teknik bercerita dapat membantu guru untuk meningkatkan kemahiran mendengar, kemahiran menulis dan kemahiran bertutur murid-murid iaitu semasa guru bercerita murid perlu memberi perhatian mendengar dengan teliti apa yang diceritakan oleh guru dan guru akan bersoal jawab dengan murid yang melibatkan kemahiran bertutur. setelah guru bercerita guru akan meminta murid membuat ulasan terhadap tajuk yang diceritakan oleh guru dan ini melibatkan kemahiran menulis dan membaca.
Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.
Aktiviti brcerita merupakan satu lagi kemahiran generik iaitu suatu cara yang boleh digunakan oleh guru. Aktiviti ini boleh mempromosikan minat dalam mana-mana bahagian kurikulum.Selain itu ia dapat mengembangkan penghargaan dan keseronokan untuk menikmati kesusasteraan, pengayaan bahasa, pelbagai pengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memotivasi murid-murid membaca. Guru seharusnya berinovatif dalam mencari cerita yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga berperanan untuk memastikan cerita yang dipilh sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan dapat menarik minat mereka (Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004).
Secara tambahannya pula, guru boleh menggunakan bahan-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat murid-murid terhadap cerita yang hendak disampaikan seperti boneka, tali, binatang mainan, kertas dan sebagainya. Kebaikan teknik bercerita ialah ia dapat melengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kecekapan lisan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang moral sesuatu cerita. Kemahiran-kemahiran yang guru perlu menggunakan dalam teknik bercerita ialah Kemahiran verbal seperti projeksi suara, penekanan fasa atau bunyi dan penggunaan ayat-ayat yang mudah dan nada suara yang sesuai untuk menggambarkan siuasi tertentu dan memiliki kebolehan memanipulsi mimik muka untuk menunjukkan emosi yang berlainan.
Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi muridan yang hendak disampaikan. Mengkaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa dan hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Seterusnya melatih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan
Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman (2004) dalam teknik bercerita terdapat beberapa langkah yang telah ditetapkan iaitu Sebelum bercerita dan semasa bercerita. Sebelum bercerita guru perlu menyediakan persekitaran yang selesa. Jika boleh, suatu tempat duduk itu perlulah dikemas supaya murid-murid boleh duduk di tempat tersebut dan mengelilingi pencerita. Jika waktu tersebut guru ialah pencerita, guru tersebut perlu menimbangkan perkara-perkara seperti memastikan cerita yang diperdengarkan boleh didengari oleh semua murid. Kemudian pastikan bahawa semua murid dapat melihat pencerita, terutama muka dan tangan.
Guru tersebut juga perlu bercerita dengan kuat dan jelas dengan intonasi suara dan eksperesi muka yang bersesuain dengan cerita. Sekiranya pencerita tidak mahu diganggu, guru perlu memberitahu murid supaya tidak bertanyakan soalan sehingga penghabisan cerita. Perkara yang paling utama ialah memastikan semua murid memberi perhatian sebelum cerita itu dimulakan. Walaubagaimanapun, guru juga boleh menggunakan kaeadah memberi peluang kepada murid untuk bercerita bersama-sama. Langkah yang harus di ambil oleh guru tersebut ialah memberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan urutan cerita yang berkaitan. Guru juga harus memberi peluang murid untuk berkongsi cerita, peristiwa dalam satu keadaan tidak formal sebagai permulaan kepada pengalaman bercerita lebih mendalam.
Semasa bercerita pula kaedah ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mencatat nota daripada cerita yang diperolehi untuk perbincangan lanjut. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memastikan agar murid-murid memberi perhatian terhadap cerita yang diperdengarkan. Pencerita pula perlu mengambil langkah supaya bertentangan mata ( eye contact ) dengan pendengar dan bertutur secara terus menerus kepada pendengarnya.

TEKNIK BAHASA MELALUI PERBINCANGAN

Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar fikiran dan pendapat dengan bernas ( Kementerian Pendidikan 1990:85). Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Teknik perbincangan juga merupakan satu aktiviti berkumpulan dimana pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan sesuatu isu/masalah.
Teknik perbincangan melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. Misalnya bermesyuarat, forum, seminar, bengkel, bahas dan debat. Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut:
a)      Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.
b)      Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai.
c)      Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan.
d)       Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala ke arah perkara yang betul.
e)      Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan.
f)        Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya.

Berikut merupakan ciri-ciri teknik perbincangan:
a)   Pelajar berpeluang mengemukakan isu-isu, pendapat dan idea-idea mengenai  sesuatu topik dan guru bersama pelajar akan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan
b) Pelajar akan memberi reaksi/ tindakbalas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan dibawah kawalan guru
c) Perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dan sebarang situasi bilik darjah 
d) Tujuan utama perbincangan ialah untuk menggalakan pelajar mengembangkan kemahiran diri dalam mengemukakan hujah, pendapat, menyoal serta menyelesaikan masalah
TEKNIK SUMBANGSARAN

Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan  setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea. Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebih serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional. Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kreatif dan bukan pembelajaran secara analitis.
Tujuan sumbangsaran:
a)      Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid.
b)      Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas
c)      Semua cadangan dan idea yang dikemukan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
d)      Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak.
e)      Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukan cadangan
f)        Pelajar digalakan menyumbang seberapa banyak idea.
g)      Suasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan.
h)      Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi.
i)        Digalakan menggunakan prinsip 5W 1H (what? Why? Who? Where? When? How?)
j)        Cadangan dan idea yang dikemukana tidak boleh dikritik
k)      Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan
Teknik sumbangsaran ini amat berkesan jika pelajar dapat menggunakan dengan baik iaitu sekiranya proses percambahan fikiran dijalankan dengan baik, ia akan membantu pelajar dengan pelbagai idea baru. Selain itu, ia juga akan membantu pelajar membuat satu keputusan yang bijak dalam menangani sesuatu masalah.  Meskipun percambahan fikiran boleh dilakukan seorang diri, namun ia akan lebih berkesan sekiranya dapat dijalankan dalam satu kumpulan, dan dalam persekitaran yang tenang. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan proses percambahan fikiran:
a)     Kenalpasti masalah
·        Masalah tidak semestinya negatif.  Ada ketikanya masalah pelajar ialah bagaimana untuk meningkatkan kemahiran belajar mereka.  Ada ketikanya pula masalah pelajar ialah bagaimana untuk mencipta sesuatu yang baru untuk mudah mengingat, atau memperbaiki sesuatu yang sedia ada.  Tuliskan masalah yang mahu diatasi itu dengan jelas, difahami, dan dipersetujui oleh semua individu.
b)     Sediakan soalan-soalan.
·        Dapatkan sekurang-kurangnya satu soalan dari setiap individu tetapi dorong mereka untuk menghasilkan lebih banyak soalan-soalan.  Jangan menilai kualiti soalan tersebut dan tidak mengkritik mereka yang mengeluarkan soalan.  Setkan satu peraturan misalnya, 'SEMUA IDEA ADALAH BETUL' pada peringkat awal proses percambahan fikiran ini.  Lagi banyak soalan yang boleh diwujudkan maka lebih banyak juga idea yang akan dikeluarkan kelak.  Gunakan tujuh perkataan asas untuk membina soalan iaitu Apa? Siapa? Bila? Kenapa? Berapa? Dimana? Bagaimana?
c)      Tetapkan had masa. 
·        Proses mendapat soalan ini mungkin akan berpanjangan, oleh itu tetapkan had masa untuk tujuan tersebut.  Misalnya 20 - 25 minit.  Ada ketikanya mengambil rehat yang pendek 10-15 minit selepas semua soalan dilontarkan membolehkan setiap individu menjadi lebih produktif.  Sekurang-kurangnya ia memberi peluang kepada otak kanan mencernakan setiap soalan dan mengilhamkan sesuatu penyelesaian yang bernas.
d)     Dapatkan idea-idea. 
·        Tanyakan setiap individu tentang idea yang mereka ada untuk masalah yang sedang dibincangkan.  Mereka boleh, sama ada mahu atau tidak, berpandukan kepada soalan-soalan yang telah ada bagi mencari idea.  Setiap idea mestilah diterima tanpa dinilai.  Tidak wujud sama ada betul atau salah.  Tanyakan setiap individu hanya satu idea sahaja dalam setiap pusingan.  Kalau seseorang tidak punya idea, terus tanyakan orang lain.  Jangan tunggu mereka yang masih buntu, jangan buang masa.  Tinggalkan mereka yang masih tidak punya idea untuk membolehkan mereka terus berfikir.  Kembali semula kepada mereka kemudiannya.  Tidak kira walau bagaimana tidak bernas sekalipun idea yang diberi, ia mesti dicatatkan.  Ada ketikanya idea yang bernas keluar hanya setelah anda mengeluarkan idea yang bukan-bukan.  Manusia akan berhenti mengeluarkan idea sekiranya mereka dikritik, dimalukan atau apabila idea mereka tidak dihargai.  Pastikan semua individu faham bahawa melakukan kesilapan itu bukan bererti lemah. Mengeluarkan idea yang tidak munasabah itu bukan beerti bodoh. 
e)     Tetapkan masa. 
·        Proses mencari idea ini juga perlu dihadkan masanya.  Misalnya 30 minit.  Penetapan had masa bergantung kepada sejauh mana pentingnya sesuatu perkara yang sedang dibincangkan. 
f)        Pemilihan. 
·        Pelajar  perlu memilih setiap idea yang telah diberikan.  Bahagikan setiap idea kepada tiga kumpulan iaitu idea yang bernas, ide yang boleh diterima tetapi bukanlah bernas sangat dan idea yang tidak memenuhi kriteria.    
g)     Penilaian. 
·        Berikan setiap idea yang bernas itu markah 0-5. Lima adalah merupakan idea yang mendapat markah yang terbaik bergantung kepada kesesuaiannya memenuhi setiap kriteria yang diperlukan.  Kumpulkan markah yang diberikan oleh setiap individu.  Tambahkan kesemua markah-markah ini.  Mana-mana idea yang mendapat markah yang tinggi maka itulah penyelesaian terbaik kepada masalah yang sedang dihadapi.  Namun begitu, ada ketikanya idea yang bernas ini tidak mampu memberikan hasil yang diharapkan.  Oleh itu anda perlu fleksibel dalam perancangan dan tindakan.  Anda boleh cuba idea-idea yang lain yang terdapat dalam senarai idea bernas, atau idea yang boleh diterima.  Ingat!  tiada kegagalan dalam tindakan.  Yang ada hanyalah HASIL.  Sekiranya hasil yang diperolehi tidak menepati matlamat maka lakukanlah perubahan dalam perancangan dan tindakan anda.

TEKNIK PERMAINAN BAHASA

Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu teknik pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah.
Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung.
 Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan insentif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khusunya. Hala tuju ini diinterpretasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu:

a)      Meransang interaksi verbal pelajar
·        Dalam permainan, pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Lazimnya, mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya, mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas.

b)      Menambah kefasihan dan keyakinan
·        Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya, boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut, terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis.


c)      Menyediakan konteks pembelajaran
·        Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat, bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar, khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. Dalam permainan, mereka dapat menunjukkan kecergasan, di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan.

d)      Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
·        Pada waktu-waktu tertentu, umpamanya pada waktu menjelang tengah hari, pelajar akan merasa bosan, mengantuk dan lapar. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan, akan meransang pelajar untuk bertindak balas, memprotes dan memberikan hujah. Dengan ini, pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah.

e)      Bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan
·        Dalam pengajaran bahasa, permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. Justeru, permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini, pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi, huruf, membunyikan suku kata dan perkataan. Selepas sesuatu pengajaran, gerak kerja pengukuhan pula diadakan. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. Walau bagaimanapun, aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah.
·        Pelajar di dalam sesebuah kelas, biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan   misalnya kumpulan cergas, sederhana dan lemah. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. Namun demikian, mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. Sebagai aktiviti pengayaan, pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. Namun, mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Bagi pelajar yang cergas pula, permainan dalam aktiviti pengayaan akan menambahkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman mereka.
Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, permainan bahasa mempunyai kelebihan. Antaranya seperti yang berikut:       

·        Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan, frasa dan ayat) dengan jelas, betul dan tepat. Di samping itu, mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan, intonasi, tekanan, jeda dan gaya yang betul.
·        Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa       memulakan sesuatu pelajaran, pada pertengahan atau akhir pembelajaran. Sebagai bahan rangsangan, permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif.
·        Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran.
·        Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka.
·        Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. Ini kerana semasa bermain, pelajar akan bertindak balas secara spontan, iaitu dengan bertanya, memberikan arahan, meneka dan membaca. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar, berfikir, mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan.

                                                                             
TEKNIK MAIN PERANAN

Pendahuluan

Salah satu cara untuk mendapatkan penglibatan aktif pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah melalui aktiviti main peranan. Aktiviti main peranan boleh dijalankan di dalam kelas. Murid-murid yang mengambil bahagian hendaklah membayangkan diri mereka dalam situasi tertentu dan berlagak seperti watak yang dibayangkan.

            Apabila aktiviti main peranan dijalankan di dalam kelas ia memberi peluang kepada murid memainkan peranan sebagai anggota masyarakat dan menguji tingkah laku atau belajar berinteraksi dalam kumpulan. Selain membantu murid menguasai kemahiran berbahasa, aktiviti main peranan boleh membantu murid mengalami sendiri dan memahami tentang sesuatu situasi.
           
Maksud Main Peranan

Main peranan ialah satu aktiviti dalam pengajaran yang memberi peluang kepada murid membayangkan dirinya sendiri atau orang lain dalam pelbagai situasi tertentu. Aktiviti main peranan boleh dijalankan dalam bilik darjah dengan melibatkan kesemua murid atau sebahagian murid. Murid yang tidak melakonkan watak boleh menjadi pemerhati situasi yang dilakonkan.
            Dalam aktiviti main peranan setiap murid yang berlakon berpeluang menguji tingkah laku atau belajar berinteraksi dalam kumpulan. Pada akhir aktiviti main peranan, pemain dan pemerhati akan berpeluang memahami sesuatu watak atau situasi dengan lebih mendalam. Ia membantu murid lebih memahami perasaan dan tingkah laku diri sendiri dan orang lain.

Matlamat Main Peranan

Dalam main peranan, untuk meningkatkan kefahaman dan menerapkan nilai positif, peluang diberikan kepada murid untuk mengalami situasi dan watak baru. Contohnya, dalam pengajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral, guru boleh mengadakan situasi dengan menimbulkan perbincangan dalam kalangan murid untuk menyelesaikan isu atau masalah yang berkaitan dengan kefahaman dan nilai. Terdapat beberapa matlamat dalam menjalankan aktiviti main peranan:

a)      Memberi peluang kepada murid melahirkan pelbagai peranan dengan bebas mengikut situasi watak yang dimainkan.
b)      Murid berasa prihatin dan memahami masalah orang lain.
c)      Murid berpeluang membincangkan dan memikirkan masalah diri sendiri, dengan itu murid dapat memahami diri sendiri dengan lebih mendalam.
d)      Memberi latihan kepada murid melakonkan pelbagai tingkah laku atau watak dan mengalami sendiri sesuatu situasi. Dengan ini, murid dapat meluaskan pengalaman hidup dan memahami tingkah laku atau watak orang lain.
e)      Membolehkan murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah social. Hubungan atau interaksi ahli kumpulan di dalam kelas samada dalam keadaan formal ataupun tidak formal membolehkan murid mempelajari laras bahasa dan sebutan yang betul.
f)        Menjadikan mata pelajaran seperti Bahasa Melayu atau mata pelajaran lain disampaikan dalam bentuk yang menarik dan berkesan.
g)      Membantu murid  yang bersifat pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti, disamping membina keyakinan diri.
h)      Melatih murid untuk mengawal perasaan dan emosi dalam pelbagai situasi.
i)        Menggalakkan murid menggunakan bahasa yang bernas.
j)        Membantu murid berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai watak.
k)      Membina sikap yang positif.

Jenis main peranan

Kesemua aktiviti main peranan boleh dijalankan melalui proses-proses tertentu mengikut fungsi watak atau situasi yang ditentukan. Tiap-tiap aktiviti main peranan boleh berfungsi sebagai memperihal tentang sesuatu, demostrasi, memberi latihan, cerminan, meningkatkan kepekaan dan mencipta.
            Guru boleh mengadakan aktiviti main peranan dengan cara memilih salah satu daripada enam jenis main peranan mengikut keutamaan fungsinya. Setiap jenis main peranan tersebut memerlukan pendekatan yang berbeza. Sebelum menjalankan main peranan mengikut fungsi , guru hendaklah memberi penerangan yang jelas tentang peranan-peranan yang akan dimainkan oleh murid. Semasa main peranan dijalankan, guru perlu mengawasi suasana supaya aktiviti main peranan berjalan lancer dan mencapai matlamatnya.
            Contohnya situasi main peranan yang berikut boleh dijalankan oleh guru mengikut fungsi. Contoh tersebut juga boleh diubah suai oleh guru.

(a)        Memperihal
           
            Tujuan             : Main peranan jenis ini digunakan sebagai satu cara   
                                      berkomunikasi untuk memperihal sesuatu situasi, masalah atau 
                                      proses.
            Contoh                        : Anak meminta kebenaran ibu atau bapa untuk berkelah.

(b)        Demonstrasi

Tujuan              : Mendemonstrasikan sesuatu supaya ia dapat dicontohi oleh murid  
  (role-model).
Contoh                        : Bagaimana seseorang memberi salam kepada orang yang lebih
   tua.

(c)        Latihan

            Tujuan             : Melatih murid tentang kemahiran-kemahiran tertentu.
            Contoh                        : Kemahiran berkomunikasi antara murid dengan guru, jurujual
  dan guru besar.

(d)       Cerminan

Tujuan             : Untuk menunjukkan kepada murid sebagaimana tingkah laku        
                          mereka dilihat oleh orang lain.
Contoh            : Murid memujuk emaknya membuat sesuatu untuknya.

(e)        Kepekaan

Tujuan             : Menyedarkan murid tentang perasaan mereka terhadap situasi          
                          atau orang lain.
Contoh            : Murid dipanggil oleh guru besar kerana melakukan kesalahan di 
                         sekolah.

(f)        Mencipta/Menyata

            Tujuan             : Untuk menggalakkan murid supaya mengembangkan pernyataan 
                                      diri yang kreatif.
            Contoh            : Lakonan berbagai-bagai situasi dalam bentuk drama kreatif.

            Walaupun terdapat beberapa jenis main peranan, namun terdapat tiga perkara penting yang perlu guru lakukan semasa merancang dan menjalankan aktiviti main peranan, iaitu:
 1. Jelaskan objektif dan tujuan;
 2. Tentukan latihan itu saling berkaitan;
 3. Main peranan digunakan sebagai alat memecah kebuntuan atau penyelesaian masalah.

Main peranan bertujuan untuk melatih murid memperoleh sesuatu kemahiran. Oleh itu, tidak wajar jika main peranan yang dijalankan itu menekankan sikap murid. Jika guru mengambil situasi masa lampau, murid mungkin tidak dapat mengaitkan situsi itu dengan situasi sekarang. Oleh itu, lebih baik jika guru menggunakan contoh-contoh situasi masa kini. Semasa guru merancang main peranan, semua unsure seperti scenario, peranan dan taklimat latar mesti dipadankan untuk menghasilkan main peranan yang menyeluruh dan menyeronokkan.TEKNIK SIMULASI

Pendahuluan

Salah satu usaha untuk menuju ke arah pengajaran yang berpusat kepada murid ialah mengadakan pelbagai teknik pembelajaran yang memerlukan penglibatan murid secara aktif. Penglibatan murid secara aktif ini perlu kerana murid akan dapat memperoleh pengetahuan dan penguasaan kemahiran dengan lebih berkesan melalui pelbagai aktiviti yang disarankan.
Simulasi merupakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang memberi sumbangan kea rah mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Melalui simulasi,murid-murid dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpul maklumat melalui pembacaan, temu ramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting sebagai persediaan untuk aktiviti simulasi yang dirancangkan oleh guru.
Semasa proses simulasi ini dijalankan, murid-murid digalakkan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Selepas aktivit simulasi ini murid-murid digalakkan membuat laporan tentang keputusan yang telah dibuat dengan kata sepakat dan kerjasama dalam kumpulan.
Aktiviti seperti ini dapat memberi peluang kepada murid mengalami sendiri situasi dan masalah, dan seterusnya menggalakkan mereka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peluang belajar melalui pengalaman seperti ini sesuai dengan naluri dan keperluan murid yang sentiasa mempunyai sikap ingin mencuba, mengkaji, mengalami sendiri dan berperanan seperti individu-individu tertentu.
Teknik simulasi sesuai digunakan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Alam dan Manusia dan Pendidikan Moral. Walaupun contoh-contohnya lebih ditumpukan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu, tetapi guru bolehlah menggunakan prosedur yang sama untuk mata pelajaran lain.Apakah simulasi?

Simulasi boleh ditakrifkan sebagai satu situsi yang diwujudkan hamper menyerupai keadaan sebenar. Simulasi memerlukan peserta berinteraksi sesame sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah, isu atau tugasan tertentu.
Terdapat persamaan dan perbezaan antara simulasi dengan main peranan. Dari segi persamaan, kedua-dua teknik ini berdasarkan situasi dan peserta memegang peranan atau tanggungjawab tertentu. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan dari segi penglibatan peserta, peranan, persediaan dan situasi yang diwujudkan.

Matlamat simulasi

Tujuan Simulasi adalah untuk membolehkan pelajar:
a)      Menggunakan bahasa dengan lebih berkesan mengikut situasi
b)      Memahami bidang pengetahuan dan situasi yang dihadapi
c)      Menajamkan pemikiran dan meningkatkan daya kreativiti, analitis dan kritis
d)      Menghasilkan laporan dengan berkesan
e)      Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi
f)        Mengalami sendiri sesuatu situasi
g)      Menyakinkan diri sendiri

Jenis Simulasi

Aktiviti simulasi dapat diwujudkan berasaskan masalah dan penyelesaian masalah. Masalah ini boleh diambil daripada masalah murid, masyarakat atau masalah yang diketahuinya. Apabila masalah dapat diselesaikan, murid-murid dikehendaki menyediakan dan menyampaikan laporan sama ada secara lisan atau penulisan. Secara amnya, simulasi dapat digolongkan kepada dua jenis iaitu pemusatan kepada masalah dan pemusatan kepada penerbitan.

(a) Pemusatan kepada Masalah
Simulasi jenis ini memerlukan peserta berbincang tentang sesuatu masalah atau isu dan kemudian membuat keputusan serta menyelesaikan masalah tersebut. Semasa perbincangan, kemungkinan timbul konflik atau percanggahan pendapat. Namun demikian, keptusan perlu dibuat berdasarkan kata sepakat. Pemusatan kepada masalah memerlukan peserta menyediakan laporan atau cadangan setelah sesuatu masalah atau isu itu dibincangkan.

(b) Pemusatan kepada Penerbitan
Simulasi jenis ini mengandungi komponen penyelesaian masalah pada peringkat awal, tetapi sebahagian besar adalah untuk menghasilkan sesuatu penerbitan. Dalam simulasi jenis ini, perbincangan dan keputusan yang dibuat akan menghasilkan sesuatu projek atau penerbitan. Sesuatu projek yang dihasilkan itu merupakan hasil usahasama yang positif.

Perancangan aktiviti simulasi
Sebelum sesuatu simulasi hendak dibina, guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan kepada diri sendiri:
a)      Apakah masalah dan situasi yang hendak dikemukakan?
b)      Siapakah yang mengambil bahagian semasa simulasi dijalankan?
c)      Apakah yang perlu mereka lakukan semasa melaksanakan simulasi?
d)      Apakah yang perlu peserta sediakan sebelum simulasi dijalankan?

Keperluan utama dalam aktiviti simulasi
Untuk menjalankan aktiviti simulasi, guru perlu menyediakan kad arahan bertulis. Kad arahan ini ialah kad atau kertas yang dicatatkan arahan bertulis yang bertujuan membolehkan murid menjalankan tugas yang ditentukan. Terdapat dua jenis kad arahan iaitu kad arahan am dank ad arahan khusus.
Kad arahan am ialah kad yang dapat menggambarkan secara umum tentang situasi, masalah dan tugas yang perlu dijalankan oleh kumpulan berkenaan. Manakalan kad arahan khusus pula disediakan untuk individu yang memegang peranan yang telah ditentukan. Arahan yang diberi dapat membantu murid menjalankan peranan atau tugas yang diharapkan.


INKUIRI

Pendahuluan
Tabiat semula jadi individu ialah perasaan ingin tahu terhadap sesuatu perkara, benda atau fenomena. Untuk memenuhi keinginan ini, mereka sentiasa ingin menerokai sesuatu yang baru. Kaedah inkuiri dapat mengembangkan sifat ini melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan penyelesaian masalah.
Inkuiri merupakan satu teknik pengajaran yang sesuai bagi murid-murid di sekolah rendah. Teknik inkuiri telah diperkembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh ahli-ahli sains untuk mengumpul data bagi menyelesaikan sesuatu fenomena atau masalah.

Apakah Inkuiri?
Inkuiri merupakan suatu teknik pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai cirri-ciri yang berikut:
a)      Berasaskan proses penyelesaian masalah.
b)      Berpusat kepada murid iaitu murid mengambil bahagian yang aktif.
c)      Memberi latihan sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
d)      Menggalak murid-murid sendiri mencari dan menerokai ilmu pengetahuan.
e)      Menggalak murid-murid mengalami proses pembelajaran secara “mengalaminya”.
f)        Menggalak murid-murid membuat penyelidikan.

Inkuiri merupakan aktiviti yang dapat merangsang pembelajaran murid. Murid-murid akan bertanya, mencari dan mendapatkan maklumat, menjalankan kajian dan membuat penyelidikan sendiri. Teknik inkuiri mengandungi proses yang berikut:

·        Mengenali masalah
·        Mengkaji ramalan
·        Mengumpul maklumat
·        Menganalisis
·        Membuat rumusan

Pengendalian aktiviti inkuiri

Aktiviti inkuiri merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. Mereka terlibat dalam proses inkuiri secara aktif dan mereka sendiri mengambil inisiatif untuk mencari dan menyelesaikan sesuatu masalah atau fenomena yang telah dirancang. Urutan dan langkah aktiviti dalam teknik inkuiri adalah seperti yang berikut:
a)      Pemerhatian
b)      Pengelasan
c)      Membuat ramalan
d)      Uji kaji
e)      Merekod, Melabel dan Melapor
f)        Pentafsiran dan pengaman

Peranan Guru
Oleh sebab teknik inkuiri lebih merupakan pembelajaran berpusatkan murid, guru mempunyai berbagai-bagai peranan. Antara peranan guru adalah seperti berikut:
a)      Pembimbing yang memberi peransang.
b)      Fasilitator / pemudah yang mencabar.
c)      Membantu murid mengenal pasti soalan-soalan yang dikemukan untuk mendapatkan maklumat dan panduan.
d)      Menyediakan suasana dan keadaan yang selesa terhadap aktiviti mengumpul data atau maklumat.
e)      Mewujudkan hubungan mesra, membantu dan menyokong.
f)        Memberi pertolongan kepada murid tentang cara untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
g)      Membantu mengumpul maklumat daripada sumber.
h)      Mengenal pasti tindak balas murid terhadap maklumat dan memberi saranan terhadap beberapa pilihan huraian ramalan data.
i)        Tidak menetapkan keputusan ramalan data. Murid boleh memberikan ramalan yang berlainan daripada apa yang diharap oleh guru.
j)        Menentukan soalan-soalan yang berkaitan supaya mendorong pemikiran yang kritis untuk menyelesaikan masalah.

Peranan Murid

Semua peringkat dalam proses inkuiri melibatkan murid. Mereka akan mengalami dan mengkaji sesuatu masalah. Oleh itu, peranan murid adalah penting. Antara peranan murid dalam pembelajaran dengan menggunakan teknik inkuiri adalah seperti yang berikut:
a)      Murid hendaklah melibatkan diri secara langsung.
b)      Murid tidak boleh ketinggalan dalam proses mencari maklumat.
c)      Murid digalakkan menyoal dan mempersoalkan apa yang diperoleh.
d)      Murid dapat membuat penentuan dalam masa yang ditetapkan dengan bantuan guru supaya dapat mencapai matlamat.
e)      Murid mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
f)        Murid digalakkan menggunakan peluang sebanyak mungkin untuk membuat pilihan.
g)      Murid digalakkan meluaskan bidang masalah atau kajian untuk mendapatkan maklumat atau data.
h)      Murid tidak terikat dengan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru.
i)        Murid boleh membuat soalan yang dapat meneroka pengetahuan dalam bentuk pertanyaan dan kajian.


Pelaksanaan aktiviti inkuiri

Dalam pelaksanaan aktiviti inkuiri guru tidak semestinya menggunakan bahan-bahan atau alat Bantu mengajar dalam proses pengajaran yang khusus. Sumber-sumber yang biasa digunakan seperti buku teks, gambar, lawatan dan bacaan tambahan boleh digunakan dengan berkesan.
Murid-murid digalak menggunakan pelbagai jenis sumber. Guru perlu memberitahu murid, sumber-sumber yang boleh digunakan untuk mengumpul data atau maklumat. Yang lebih penting lagi, ialah guru memberitahu punca dari mana sumber itu dapat diperoleh dan bagaimana menggunakan sumber itu.
Berdasarkan keterangan itu, guru boleh menggunakan sumber komuniti yang melibatkan penyertaan masyarakat sekeliling seperti ibu bapa, pengurus, pegawai daerah dan pihak swasta serta awam.

Penutup

Bagi menjayakan strategi pembelajaran melalui pengalaman ini, perkara yang harus difikirkan kini, ialah sejauh mana guru menggunakan gaya kreatif dan pemikiran bercapah bagi menyediakan pelbagai pengalaman yang mencabar, berguna dan menyeronokkan untuk murid-murid. Untuk melaksanakan strategi ini, guru juga mestilah bersedia melepaskan diri daripada tradisi pengajaran dan pembelajaran yang biasa. Satu hal yang amat jelas, melalui strategi pembelajaran ini, kita telah meibatkan murid sebagaimana yang sepatutnya dilakukan oleh mereka sejak dahulu lagi. Strategi pembelajaran ini juga jika dibiasakan kepada murid-murid, akan menyebabkan mereka lebih peka kepada apa sahaja situasi yang mereka lalui, kerana pengalaman yang sebenarnya dalam kehidupan seharian mengandungi pelbagai- bagai pelajaran di dalamnya.
            Melalui pemahaman konsep pembelajaran melalui pengalaman ini, guru boleh mempelbagaikan lagi strategi pengajaran mereka. Kerjasama semua guru dalam menyediakan bahan, perkongsian idea dan maklumat akan dapat meringgan beban guru. Sebaik-baiknya perancangan strategi ini menggunakan sumber-sumber yang mudah diperolehi. Oleh kerana strategi ini melibatkan murid secara aktif sebagaimana yang ditekankan dalam KBSR, maka dicadangkan guru-guru akan menggunakan strategi ini. Teknik inkuiri memenuhi naluri semula jadi ingin tahu murid-murid. Sekiranya teknik ini dirancang dengan lebih teliti dalam pengajaran dan pembelajaran KBSR, ia boleh meransang pemikiran, memberi peluang untuk pembelajaran kendiri dan seterusnya membentuk sahsiah dan keyakinan. Oleh itu, ia amat sesuai dijalankan untuk pengajaran dan pembelajaran semua amata pelajaran di tahap I dan tahap II. Guru hendaklah membuat persediaan yang lengkap supaya menjadikan pelajaran itu menarik dan menyeronokkan. Peranan guru sebagai pembimbing, pendamping dan penggalak amat penting. Tegasnya, yang ditekankan ialah penglibatan murid dan mereka sendiri yang menyelidik dan mendapatkan jawapannya dan bukan guru yang memberi jawapan terhadap sesuatu masalah. Kesimpulannya teknik ini berpusatkan murid dan bukan berpusatkan guru atau alat.


BIBILIOGRAFI

Balakhisnan Mutin dan Ahmad Shahril Rajain (Inkuiri), 1992, Teknik Pengajaran Dan
Pembelajaran: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Koo Kee Peng, Zainab Majid (Main Peranan), 1992, Teknik Pengajaran Dan
Pembelajaran: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Mohd Dahlan Mohd Ramli dan Mohd Kasim Ismail (Simulasi), 1992, Teknik Pengajaran
Dan Pembelajaran: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) "Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia", Fajar
Bakti, Petaling Jaya


 RUJUKAN INTERNET


file:///D:/PELAJARAN%20DI%20UPSI/sem%206/bm/teknik%20p&P%20bahasa%20melayu.htm
No comments:

Post a Comment